Classwork

Classwork
Am,Is,Are
I am 10. Am I 10?
I am not 10.
They are students,
Are they students?
They are not students.

She is my friend.
Is she my friend?
She is not my friand

Can-կարողանալ
I can read. Can I read?
I can not cen`t read.

You can run. Can you run?
You can not run.
He can sing. Can he sing .? He
Can`t sing

We can dance.
Can we dance?
We can`t dance.

Autumn

I like autumn very much. The autumn months are: September, October, November. The days become shorter and the nights become longer. The sun is not so bright and warm, the leaves are red, yellow, brown. The ground is a carpet of many colours. October is the best month for planting trees. It is a season when the trees are — yellow, red, green and brown. It is raining in Autumn. Birds don’t sing their songs. They begin to leave for warm countries. November is the month of fog, rain and snow. Animals put on their winter coats.

Անծանոթ բառեր

month- ամիս

day-օր

shorter-ավելի կարճ, կարճանալ

night- գիշեր

longer-երկար

bright-պայծառ

leaves-տերևներ

ground-գետին

plant- տնկել

tree- ծառ

season-եղանակ

leave for warm countries- հեռանալ տաք երկրներ

fog-մառախուղ

animal-կենդանիներ

put on-հագնել

coat- վերարկու

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Տեքստը որ եղանակի մասին է։ What season is there in the text?
a) It is summer.

b) It is autumn.

c) It is winter.

2. Որոնք են աշնան ամիսները։ Say Autumn months

a) December, January, February

b) August, June, July

c) November, September, October

3. Ին՞չ գույներ կան տեքստում։ What colours are in the text?

a) pink, blue, orange, black

b) red, yellow, brown, green

c) white, purple, grey

4. Աշնանը․․․․In Autumn…..

a) It is snowing.

b) It is raining.

c) The sun is shining.

Ին՞չ են անում թռչունները։ What do the birds do?

a) They leave for warm countries.

b) They do nothing. /ոչ մի բան/

c) They like cold weather /եղանակ/, and stay /մնալ/ there.