Scotty

Scotty is a little puppy. It is brown and black.  He has got a very good friend. His friend`s name is  Tim. Tim is at school. When Tim goes to school. Schotty goes with his friend to school too, Schotty is happy when he sees Tim. Tim is happy to see his friend, too.

Tim says. “Hi, Schotty!’’ Schott  says:

“Bow-bow-bow. One day when Tim goes to school and Schotty goes with him. Tim `s book falls out of his schoolbag. Schotty sees it. He takes the book, runs to Tim and puts the book into Tim `s bog.

Tim is happy. It `s great,- he says. Thank you. You are a very clever god. Schotty is very happy. He jumps and jumps and jumps and says. Bow-bow-bow.

Անծանոթ բառեր

puppy- շան ձագ

take-վերցնել

put-դնել

schoolbag-դպրոցական պայուսակ

clever-խելացի

fall out-դուրս ընկնել

Երկու սյունակի կիսատ նախադասությունները ըստ իմաստի միացրեք և ստացեք ամբողջական նախադասություն։

Scotty is a          a little girl.

Tom                 can swim well.

Ann is             black and brown puppy.

Տեղադրեք at, on, in

The book is ……….the table.

We go to school …………..the morning.

Our lessons begin ………. 9 o’clock.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s