The Little Red Hen

This is a Little Red Hen. Her name is Jen or Jen the Hen. Jen the Hen is very clever. Jen the Hen has got a family. She has got three little children-three little chickens. They live in a brown house in Green Street. Jen the Hen has got one son and two daughters. They are yellow. They are very, very nice. They like to run and jump. How Jen the Hen loves them all. They are a happy family. Jen the Hen has got three friends. They are a cat, a dog, and a duck.

This is the Cat. The Cats mane is Pam, or Pam the CAt. She is a big grey cat. She lives in Green Street, too. This is a Dog. The Dog’s name is  Tug, or Tug the Dog. He is black and white. He is very big. He lives in a dog house.

This is the Duck. The Duck’s name is Chuck, or Chuck the Duck. She is brown. She is big, too. She is a good swimmer. She lives near the lake.

Անծանոթ բառեր

live-ապրել

street-փողոց

swimmer-լողորդ

chicken-ճուտիկ

ask-հարցնել

near-մոտ

lake-լիճ

Թարգմանեք այս նախադասությունները։

Նա ունի  /has/ մեծ ընտանիք։

Ես ունեմ դեղին գնդակ։

Մենք ապրում ենք փոքր փողոցում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s