Զգողական ուժ

Ի՞նչ է մարմնի կշիռը:

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։


2.Ի՞նչ ուղղությամբ է ազդում ծանրության ուժը:

Ծանրության ուժը ուղղված է դեպի Երկրի կենտրոնը:


3. Ո՞րն է մարմնի կշռի և մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի տարբերությունը:

Մարմնի կշիռը Երկրի ձգողության հետևանքով հենարանին կամ կախոցին ազդող ուժն է: Ծանրության ուժը այն ուժն է, որով Երկիրը ձգում է մարմինները դեպի իրեն:

Պարապունք 40

Օրվա աշխատանքը՝
1.Համեմատե՛ք թվերը
ա) 5 > 0,
բ) −5 < 0,
գ) 7 > 0,
դ) −7 < 0,
ե) 8 > −7,
զ) −3 < 100:

2.Համեմատե՛ք թվերը
ա) −9 < −6,
բ) −3 > −20,
գ) −7 > −15,
դ) −25 < −1,
ե) −20 < 0,
զ) 0 > −40,
է) −8 < 13,
ը) 128 < −300,
թ) −5 > −6:

3. Համեմատե՛ք թվերը
ա) 728 < 800,
բ) −296 < 1,
գ) −999 < 2,
դ) 0 > −500,
ե) 725 > 0,
զ) −600 < −5,
է) −856 < −100,
ը) −51 > −510,
թ) 326 > 32:

4. Թվերը գրե՛ք աճման կարգով

ա) 400, −400, 0, 236, −528,

բ) 752, 0, −35, −257, 432:

ա) -528, -400, 0, 236, 400
բ) -257, -35, 0, 432, 752


5. Թվերը գրե՛ք նվազման կարգով

ա) − 250, 367, 0, − 8, 12, −400,

բ) −790, 790, 0, −9, −12, 425:

ա) 367, 12, 0, -8, -250, -400
բ)790, 425, 0, -9, -12, -790

6. Գտե՛ք տարբերությունը

ա) |+5| − |−5| = 0

բ) |−5| − |+5| = 0

գ) |+3| − |−3| = 0

դ) |−3| − |+3| = 0

7.Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.


ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական

8. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -3 < 0,
բ) –1 < 0 < 1,
գ) 1 > > –2,

դ) –7< * < –3,
ե) 8 > * > –1,
զ) –30 > * > –40,

է) –19 < * < –14,
ը) –4 > * > –6,
թ) –100 > * > –102։

9. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.

ա) 9 = 8, 10
բ) 1 = 0, 2

գ) –7 = -6, -8
դ) –200 = -199, 201

ե) 0 = -1, 1
զ) –2 = -1, -3

10. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից — 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3
բ) 6-ից — 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1
գ) –5-ից — -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12
դ)-31 — -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38

Պարապունք 39

Թեմա՝ Թվի բացարձակ արժեք
Դրական թվի մոդուլ անվանում են հենց այդ թիվը։ Օրինակ՝ +3 թվի մոդուլը +3-ն է, գրում են այպես.
|+ 3| = + 3։
Բացասական թվի մոդուլ անվանում են նրա հակադիր (դրական) թիվը։
Օրինակ՝ −4 թվի մոդուլը +4-ն է, գրում են.
|−4| = + 4։ Այսպիսով՝ զրոյից տարբեր ամբողջ թվի մոդուլը դրական թիվ է։ Հակադիր թվերն ունեն նույն մոդուլը։ |2| = |−2|, |+3| = |−3| = +3, |−5| = |+5| = + 5։
0-ի մոդուլ 0-ն է, գրում են. |0| = 0։

Առաջադրանքներ:
1. Լրացրե՛ք բացթողումը, կարդացե՛ք ստացված գրառումը.
ա) |+1| = 1
բ) |-6| = 6
գ) |0| = 0
դ) |-3| = 3
ե) |+7| = 7
զ) |-8| = 82. Գտե՛ք տվյալ թվի մոդուլը. +2, −2, +5, −5, +8, −10, +100, +0, −3: 221.

|+2| = 2
|-2| = 2
|+5| = 5
|-5| = 5
|+8| = 8
|-10| = 10

|+0| = 0

|+100| = 100
|-3| = 33. Նշե՛ք երկու տարբեր թվեր, որոնց մոդուլները հավասար լինեն:

-4

+44. 2, 5, −3, 10, −17 թվերից յուրաքանչյուրի համար նշե՛ք նույն մոդուլն ունեցող մեկ այլ թիվ:

-2, -5, +3, -10, +175. Նշե՛ք երկու թիվ, որոնց մոդուլը լինի.
ա) 2 — +2, -2
բ) 7 — +7, -7
գ) 9 — +9, -9
դ) 8 — +8, -86. Կատարե՛ք գործողությունը.
ա) |+ 6| + |+ 7| = 13
բ) |− 9| + |− 8| = 17
գ) |− 6| + |+ 7| = 13
դ) |+ 8| + |+ 9| = 177. Հաշվե՛ք.
ա) |-9| – |-6| = 9 – 6 = 3
բ) |-5| – |+3| = 5 – 3 = 2
գ) |-20| – |-6| = 20 – 6 = 14
դ) |-17| – |-8| = 17 – 8 = 98. Հաշվե՛ք գումարը.
ա) |-7| + |+5| + |+8| + |-10| = 7 + 5 + 8 + 10 = 30
բ) |+12| + |-2| – |+10| + |-20| = 12 + 2 – 10 + 20 = 24
գ) |+18| + |-2| – |-5| – |-15| = 18 + 2 – 5 – 15 = 0
դ) |-10| + |-2| – |-8| + |-5| = 10 + 2 – 8 + 5 = 99. Գտե՛ք թիվ, որի մոդուլը լինի, քանի՞ այդպիսի թիվ կարելի է գտնել
ա) +5 = +5, -5 բ)0 = 0 գ)+21 = +21, -21 դ)+123 = +123, -123


10. Հետևյալ թվերից գտե՛ք ամենամեծ բացարձակ արժեքն ունեցող թիվը.

11, 15, – 3, – 18, – 21, 17: