Եղեգնուհու առաջադրանքները

Բացատրիր ուռկան, սաթ, խորշել, ընծա, ննջել բառերը: ուռկան — Ձուկ որսալու ցանցահյուս՝ թակարդ, թարբ, ձկնորսական ցանց:

սաթ — Երրորդական շրջանի բույսերի քարացած դեղնագույն :

խորշել — Զզվել, գարշել, նողկալ :

ընծա — Իր , նվեր :

ննջել— Թեթևակի քնել :

Ի՞նչ է նշանակում բախտը փորձել դարձվածքը: բախտը փորձել — Արցյոք կհաջողվի

Գրիր այլ դարձվածքներ բախտ բառով: Բախտ բացել , Բախտ բերել , Բախտ բռնել :

Վերնագրիր հատվածը: Որդին և գեղեցիկ ձուկը

Ճամփորդություն Չարենցի տուն-թանգարան

Այսօր դասարանով այցելեցինք Չարենցի տուն-թանգարան: Այնտեղ տեսանք նրա գրասենյակը, երկրորդ կնոջ և աղջիկների ննջարանը՝ Չարենցը քնում էր իր գրասենյակում՝ թաղտին: Տեսանք իր առաջին կնոջ՝ Արփենիկի մահաքանդակը: Ասում են, երբ պատրաստել են Արփենիկի մահաքանդակը, Չարենցին փակել են սենյակում, որ չխանգարի, իսկ նա ամբողջ ընթացքում լաց է եղել և գոռացել.՝
-Մի՛ տանջեք իմ Արփերիկին:
Նրա կինը մահացել է ընդամենը քսանյոթ տարեկանում: Իրեն նոր կին գտնելուց հետո նա ունենում է երկու աղջիկ` առաջինին անվանել է Արփենիկ, հանգուցյալ կնոջ պատվին, իսկ երկրորդին Անահիտ: Շատ բան չեմ պատմի, որ հետաքրքիր լինի այցելել թանգարան: Գիտելիքներ հավաքելուց հետո մենք քայլեցինք դեպի Մանկական Երկաթուղի: Այնտեղ ընդմիջեցինք, խաղացինք և սկսեցինք հավաքվել: Գնացինք, նստեցինք երթուղային և վերադարձանք դպրոց:

Թվական

1.Հետևյալ թվականները գրել տառերով` 54, 847, 6985, 12546, 68, 95, 15, 58, 697, 89: 54 — հիսունչորս

847 — ութ հարյուր քառասունյոթ

6985 — վեց հազար ինը հարյուր ութսունհինգ

12546 — տասերկու հազար հինգ հարյուր քառասունվեց

68 — վաթսունութ

95 — իննսունհինգ

15 — տասնհինգ

58 — հիսունութ

697 — վեց հարյուր ինսունյոթ

89 — ութսունին

2.Գրեք, թե որ թվականներն են գրվում միասին, իսկ որոնք՝ առանձին: թվերը գրվում են միասին։Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի

3.Գրեք բոլոր տասնյակները և բառակազմորեն դրանք վերլուծեք՝ առանձնացնելով արմատն ու ածանցը: Ո՞ր ածանցն է կրկնվում, ձեր կարծիքով դա ի՞նչ իմաստ ունի: Տաս,քսան,երեսուն,քառասուն,հիսուն,վաթսուն,յոթանասուն,ութսուն,իննըսուն։ Ածանցը <սունն> է։ Սուն նշանակում է տասնյակ։

4.Բառերը տեղավորեք աղյուսակում՝Չորրորդ, մեծ, մեծություն, մարդ, լավագույն, ամենաերկար, հինգ, երրորդ, թիվ, վազք, դաժան, հինգերորդ, վերջին, լուսավոր, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, դատարկ:
գոյական ածական թվական։ գոյական — մեծություն, մարդ, սենյակ, մայրիկ, դուռ, դատավոր, վազք, թիվածական — մեծ, լավագույն, ամենաերկար, դաժան, վերջին, լուսավոր, դատարկթվական — չորորդ, հինգ, երրորդ, հինգերորդ

Կոտորակների բաժանումը

Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում
45/3 : 14/5=45×5/3×14=225/42=75/14
121/63 : 11/9=121×9/63×11=1089/693
30/2 : 13/36=30×36/2×13=1080/26
Կատարե՛ք բաժանում
3 : 4/5=3×5/4=15/4
12 : 48/17=12×17/48=17/4
33 : 22/19=33×19/22=57/2
Կատարե՛ք բաժանում
9/23 : 3 =9/23×1/3=3/23
46/51 : 92=46/51×1/92=1/102
144/7 : 60=144/7×1/60=12/35
Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն
25/6 x 9/23 = 30/16
45/16 = 15/44 x 33/4
72/35 x 28/153= 32/85
Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝
5/9 մասը հավասար է 2/3-ի=5/6
7/3 մասը հավասար է 125/91-ի=637/375
Կատարե՛ք գործողությունները.
10/3 : 15/4 + ( 3/7 + 13/35) x 21/2 =309/10
(25/3 + 7/2 — 16/15) x 3/4 + 8/7 : 3/14=483/30

Թվական

Երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն:

11-99 թվերը գրվում են միասին, 100-ից բարձր թվերը գրվում են առանձին:

վաթունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց:

English Ինքնաստուգում

Jim had a big brother. His name was Sam. Sam was 11 years old. Jim liked to spend time with his brother. They always had a lot of fun together. Jim wanted to go with Sam to the park.

“Can we go to the park?” said Jim.

“Okay. We can go to the park. But we need to ask Mum,” said Sam.

Jim and Sam went to see Mum.

“Mum, can Sam and I go to the park?” Jim said to Mum.

Mum looked out the window at the blue sky. “I would like to go to the park, too. Let’s see if Dad wants to go to the park, too,” said Mum.

Jim, Sam and Mum went to see Dad.

“Dad, do you want to come to the park with Mum, Sam and me?” Jim said to Dad.

Dad looked out of the window. “Let’s all go to the park!” Dad said. Jim put on his hat, and off they went.

Պատասխանիր հարցերին/Answer the questions.

Who is Jim’s brother? Sam
Where did Jim want to go? Jim wanted to go with Sam to the park.
Who did Jim ask last? dad
Why did Mum and Dad want to go?
What did Jim do at the end? Jim put her hat and.  off they went
Why do you think Sam said, ‘We need to ask Mum? Because they can’t went to park without permission
Կարմիր գույնով նշված նախադասությունները գրիր ապառնի ժամանակով/Write sentences in red in the Future Tense. Sam was 11 years old. Sam will be 11 year old

Կանաչ գույնով նշված նախադասությունները գրիր ներկա անորոշ ժամանակաձևով/ Write sentences in green in Present Simple Tense

Կապույտով նշված նախադասությունները գրիր ներկա շարունակական ժամանակաձևով/ Write sentences in blue in Present Continuous Tense.

Дом моей мечты

Я мичтал о доме в лису в доме моей мечты былаба балшая комната где я б памагал животным с травмами как витрина ещё ва дваре были бы кормушки дла птиц и малинких животных в самом доме ещё былаба комната с мощным кампютарам и балшым телевизором с приставкае и спорт залам и камином и ещё дом былба моего любимого чёрным цветом:

Առաջադրանք

Առաջադրանք՝

1.Ինչ անուններով է հայտնի եղել Վան մայրաքաղաքը: Վան քաղաքը հայտնի է նաև Տուշպա և Տոսպ անվանումներով: Երվանդունիների օրոք, Վանը արքայանիստ քաղաքը էր և որոշ ժամանակ կրում էր Երվանդավան անունը։

2.Որ է հիմնադրել Վան և Արմավիր մայրաքաղաքները: Վանը հիմնադրել է Սարդուրի I արքան Ք. ա. 9-րդ դարի երկրորդ կեսին: Իսկ Արմավիրի հիմնադրումն ու անվան ծագումը Մովսես Խորենացին կապում է Հայկ Նահապետի թոռ Արամայիսի անվան հետ։

3.Ներկայումս որտեղ է գտնվում Վան և Արմավիր մայրաքաղները, նշեք քարտեզի վրա և տեղադրեք բլոգում:. Ներկայումս Վանը գավառական ոչ մեծ քաղաք է և գտնվում է ներկայիս Թուրքիայի տարածքում։ Արմավիր մայրաքաղաքն այժմ չկա։ ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավան գյուղի մոտ մի մեծ բլուր կա, որի գագաթին պա­րիսպների, պալատների, տա­ճարների և այլ շինությունների հետքեր կան։ Դրանք պատմական Հայաստանի Արմավիր քաղաքի պե­ղումների ժամանակ են գտնվել:

Եղեգնուտի առաջադրանքները

1.Բառարանի օգնությամբ բացատրիր եղեգնուտ,-Եղեգով պատված տեղ՝ վայր, շամբ: աներևույթ,-Չերևացող, աչքի տեսողությանը անմատչելի: անմատչելի-Որին չի կարելի տիրել՝ նվաճել, անառիկ:

2.Պարզ նախադասություններով ներկայացրու 1-ին հատվածում նկարագրված դեպքերի հաջորդականությունը։
ա) Մի թագավոր էր ապրում աշխարհում։  Մի թագավոր է եղել։ Այս թագավորը մի որդի է ունեցել ։ Տղան որ հասել է, հայրն
ասել է.
բ) Որոշեց որդուն ամուսնացնել։ Որդի՛, ժամանակ է քեզ ամուսնանալու․ ո՞ւմ ես ուզում, ասա՛, գնանք նրան ուզենք, կամ
մենք ինքներս կընտրենք քեզ հարմար մի աղջիկ։
գ) ….. և այլն։ Որդին ասաց.
― Հա՛յր, ես միտք չունեմ աղջիկ ուզելու, իսկ եթե ուզելու լինեմ՝ պետք է այնպեսն ուզեմ, որ
հոր ու մոր ծնունդ չլինի։
Զարմանում է հայրը և ասում է.
― Այդպես բան անկարելի է։
Որդին ասում է.
― Անկարելի բան չկա, հա՛յր. Աստուծո ձեռին ամեն ինչ հեշտ է։
Քանի անգամ որ հայրն առաջարկում է որդուն ամուսնանալ, որդին միշտ այս է ասում, թե՝
հոր ու մոր ծնունդ ուզելու չէ։
Շատ որ ասում է որդին, և ասում է հավատալով և ոչ թե գիտությամբ՝ բանը դժվարացնելու
համար, թագավորն էլ է հավատում, որ կարելի բան է այդ, սկսում է փնտրել որդու ուզածի
նման մի աղջիկ։ Շատ է հարց ու փորձ անում, շատերն ասում են, որ լսել են, թե եղած է
այդպես բան, բայց իրանց աչքով տեսած չեն և չգիտեն, թե որտե՛ղ կարոդ են մարդիկ ծառի
պես բսնել և չունենալ ո՛չ հայր և ո՛չ մայր։
Թագավորն իր որդու սիրույն համար ընկավ աշխարհքեաշխարհք և չոլեչոլ, շատ տեղ ման
եկավ, շատ տեղ հարց ու փորձ արավ, ոչինչ չգտավ։ Վերադարձին մի անտառի մեջ տեսավ
նրան մի ծերունուն․ նրան էլ հայտնեց թագավորը, թե ինչի՛ է ման գալիս։ Ծերունին ասաց.
― Դրա համար հարկավոր չէ հեռու երթալ․ քո քաղաքի մոտ մի մեծ գետ կա, նրա ափին մի
եղեգնուտ կա, ուր մարդի ոտք ընկած չէ դեռևս, որովհետև այն տեղը սուրբ և անմատչելի է
համարվում, իսկ շատերն էլ կարծում են, որ այնտեղ աներևույթ ոգիք կան։ Կերթաս այնտեղ,
կընտրես եղեգներից ամենից գեղեցիկը, կկտրես չբանեցրած դանակով, կձգես ջուրը, և նա
իսկույն կդառնա աղջիկ՝ քո որդու հավանած։
Թագավորն ինչպես որ լսեց, այնպես էլ արավ։ Եղեգը աղջիկ դառավ և մնաց ջրի մեջ մտած,
դուրս գալ ամաչեց, որովհետև մերկ էր։ Թագավորն ասաց.
― Սպասի՛ր այստեղ, ես քեզ համար հագուստ , դու իմ հարսնացուն
ես․ քեզ պիտի ուզեմ իմ որդուս համար։― Այդ ասաց թագավորը և նրա անունն էլ դրավ
Եղեգնուհի, որ կնշանակե եղեգն աղջիկ։

3.Վերնագրիր  հատվածը։ Որդու հարսնացու

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Կենդանիների միջև ի՞նչ տարբերություններ կան: Բերեք օրինակներ: Նրանք տարբեր­վում են չափերով, կան շատ մեծ կենդանիներ, հսկաներ և փոքր կենդանի­ներ՝ անզեն աչքով անտեսանելի:

2.Ինչո՞վ է պայմանավորված կենդանիների բազմազանությունը: Դիտելով՝ չեք շփոթի անձրևորդր, սեն­յակային ճանճը, մեղուն, թիթեռը, այս կամ այն ձուկը, գորտը, թռչունը, շունն ու կատուն: Նրանք ունեն այնքան շատ և հստակ տարբերություններ, որ նույնիսկ արտաքին տեսքով հեշտությամբ միմյանցից տարբերվում են: Կենդանիներն ունեն նաև տարբեր ներքին կառուցվածք:

3.Ի՞նչ է ֆաունան: Կարելի է ասել, որ կենդանիների բազմազանությունը պայմանավոր­ված է այն տարբեր միջավայրերով, որտեղ նրանք ապրում են: Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

4.Գիտե՞ք, թե որ կենդանիներն են տալիս ձու, բուրդ, կաթ, միս: ձու — հավը , բուրդ — ոչխարը , կաթ — կովը միս — խոզը :